Team member

our team

Core Team

T K Venkatesh Kumar
Managing Partner
Nikhil Sahajwani
Managing Partner